utorok 17. apríla 2012

Teológia francúzskej revolúcie

Michael E. Jones

Teologické východiská francúzskej revolúcie sa stávajú absolútne jasnými v Barruelovej (1) expozícií slobodomurárskeho rituálu. Filozofovia síce začali útok na ancien regime rozvratom morálky, ale ich cieľ bol vždy teologický. Útok slobodomurárov na Krista je len novým prerozprávaním Talmudu a Kabaly. Barruelova kniha priniesla rozsiahly dovtedy neznámy materiál v troch oblastiach - spisy filozofov, slobodomurárov a iluminátov. Hoci jej chýba koherentný a jednotiaci záver, v ktorom logicky a bez rozporne preklenie a spojí tieto oblasti, nesmieme preto prehliadať jej genialitu: nikto nikdy nepublikoval taký objem k tejto téme ako Barruel. Nikto doposiaľ neukázal lepšie ako Barruel, že teologické korene revolúcie väzia v talmudskom judaizme, pretože len málokto študoval slobodomurárske texty do takej hĺbky. Barruel sledoval útok na Krista, ktorý začal v lóži z prvého radu a ukázal, že tento útok je nutným predpokladom pre vrchol slobodomurárskeho úsilia - znovuobjavenie mena Jehova:

V prvom (nádejný slobodomurár) stupni ziskava slobodomurárske poznanie ako vychádzajúce od Šalamúna a Hírama a oživené templárskymi rytiermi. Ale v druhom stupni sa naučí, že toto poznanie treba hľadať až u Adama samého a že bolo odovzdané Noemovi, Nimródovi, Šalamúnovi, Hugovi de Payens, zakladateľovi templárskeho rádu a Jacquesovi de Molay, jeho poslednému veľmajstrovi, ktorí boli miláčikmi Jehovu a teraz o nich rozprávajú slobodomurárske ságy. Nakoniec, na treťom stupni mu je odhalené, že slávne slovo stratené Híramovou smrťou je meno Jehova. Povie sa mu, že toto meno našli templári v čase, keď kresťania budovali v Jeruzaleme kostol. Kopali základy medzi kameňmi, ktoré už raz v minulosti slúžili ako základy a našli tri kamene ktorých forma a spôsob akým boli pospájané upútal ich pozornosť. Ich údiv bol nesmierny, keď našli na poslednom z nich vytesané meno Jehova.

Slobodomurári sú "veľkňazmi Jehovu." Slobodomurárstvo je koniec koncov len sofistikovaným judaizovaním. Jeho cieľom je nájsť "stratené meno Jehovu". Aby bolo možné vybudovať nebo tu na zemi, čo je cieľ každého revolucionára, je potrebné vrátiť sa k judaizmu. Ako kandidát postupuje k vyšším a vyšším stupňom zasvätenie, dozvie sa najskôr, kto je zodpovedný za smrť Adonírama (2) a čo s tým treba urobiť. Kristus je "skutočným vrahom Adonírama". Barruel hovorí:

"Kristus je v ich očiach ničiteľ Božej jednoty, je to najväčší Jehovov nepriateľ a aby sa do mysle adepta vliala potrebná nenávisť postupuje ďalej k vyššiemu stupňu, volanému Rozekrucián."

Veľká vec sa stratila a tou je slovo Jehova. Majster sa pýta staršieho strážcu, ktorá je hodina. "Je prvá hodina dňa, chvíľa, keď sa chrámová opona roztrhla vo dvoje, keď sa na celý svet vyliala temnota a strach, keď svetlo potemnelo a murárske náradie sa polámalo, žiariace hviezdy zmizli, kameň sa rozlomil a slovo sa stratilo". Tu sa dozvedá, že deň, keď sa slovo stratilo je presne ten deň, keď Kristus zomrel na kríži za spásu sveta, keď naplnil veľké tajomstvo kresťanského náboženstva a zničil symbol každého iného vyznania, či judaizmu či prírodného, či filozofického náboženstva.

Čím viac sa slobodomurár pripúta k tomu slovu, tým viac sa utvrdí v nenávisti k autorovi Zjaveného náboženstva. Čím hlbšie adept preniká, tým viac talmudských tajomstiev poznáva. Rozenkrucián sa napríklad dozvie, že nápis INRI na kríži neznamená Iesus Nazarenis Rex Iudeorum, ale Žid z Nazareta privedený do Judey, teda význam, ktorý Krista oberá o jeho Božstvo a opakuje talmudské lži o tom, že Kristus bol zločinec, ktorý si zaslúžil smrť. "Keď kandidát dokáže, že rozumie významu nápisu INRI, Majster zvolá : Drahí bratia, slovo sa opäť našlo a všetci prítomní tomuto skvostnému objavu tlieskajme, lebo Ten, ktorého smrť bola naplnením a veľkým tajomstvom kresťanského náboženstva nebol ničím iným, ako obyčajným Židom, ukrižovaným za svoje zločiny." Aby mohol byť kandidát zasvätený do vyšších stupňov, musí sa stať vrahom Adoníramovho vraha. Musí byť ochotný zabiť Krista a jeho reprezentantov na zemi. Revolučné úmysly slobodomurárov sa ukážu, keď je kandidátovi oznámené, že musí byť pripravený zabiť kráľa. Mystické slobodomurárstvo je synonymum pre revolúciu. Slobodomurári vidia revolúciu ako svätý oheň, ktorý očistí zem a dôverčiví kandidáti musia revolúciu živiť svojím nadšením a horlivosťou pre svätú vec. Keď je kandidát uvedený na stupeň Rytier Kadosh, všetky dvojzmyselnosti končia. Slobodomurár je vrahom Adoníramovho vraha, čo znamená že má povinnosť zabiť kráľa a pápeža, dvoch predstaviteľov Krista na zemi.

V čase vypuknutia revolúcie mali anglické lóže už kráľovraždu za sebou. Francúzske ešte nie. Kandidát musí byť pripravený zabiť francúzskeho kráľa, lebo on je nasledovníkom Filipa Pekného, ktorý nechal popraviť Jacquesa de Molay.

Počas zasvätenia na stupeň Rytier Kadosh sa kandidát mení na zabijaka. Ale už to nie je Híram, ktorého je treba pomstiť, ale Jacques de Molay, veľmajster templárov, a ten ktorý musí upadnúť do rúk vraha je nasledovník Filipa Pekného, kráľa Francúzska, za ktorého vlády bol zničený templársky rád.... Keď adept vykročí z jaskyne zo zapáchajúcou hlavou, volá NEKOM (Zabil som ho)..... Nakoniec je roztrhnutá opona. Kandidátovi oznámia, že doteraz bol k pravde uvedený len čiastočne, že Rovnosť a Sloboda, ktoré predstavujú prvé tajomstvo jeho vstupu do lóže znamenajú neuznávať nijakú moc nad sebou na svete, a tiež hľadieť na kráľov a kňazov ako na ľudí, ktorí nemajú žiadne právo sedieť na tróne a slúžiť pri oltári, ale smú konať len to, čo im ľud dovolí.

Cieľom slobodomurárstva je "zbaviť svet dvojakej pliagy, zrúcaním každého oltára, ktorý vztýčila poverčivosť a zaslepenosť a každého trónu, na ktorom možno vidieť len despotov mučiacich svojich otrokov."

Po vstúpení do krajiny tajomstiev "sú bratia slobodní: tak dlho hľadaný svet slobody je deizmus, uctievanie Jehovu tak ako to robili prírodní filozofi. Pravý slobodomurár je pápežom Jehovu a to je to veľké tajomstvo, ktorým sa vymaní z temnoty bezbožníkov."

Všetka sila slobodomurárskej aktivity pramení v židovskej nenávisti ku Kristovi. Po prijatí stupňa Rozenkrucián, sa adept dozvie, že "Kristus zničil úctu k Jehovovi" a že on musí na Kristovi, jeho zástupcoch a na Evanjeliu "vykonať pomstu za svojich bratov", ktorí sú "veľkňazmi Jehovu". Pri dosiahnutí stupňa Rytier Kadosh sa uchádzač dozvie, že "Adoníramov vrah je Kráľ, ktorý musí byť zabitý, aby sa vykonala odplata za de Molayovu smrť, za templársky rád, ktorého nasledovníkmi slobodomurári sú. Náboženstvo ktoré treba zničiť, aby sa obnovil svet a pravá náuka, je to, ktoré priniesol Kristus, to založené na Jeho Zjavení. Tento svet je vo svojom plnom rozsahu Rovnosťou a Slobodu a musí byť obnovený všeobecným zavrhnutím Oltára a Trónu."

Adepta vedú od tajomstva k tajomstvu do celkom judaistického náboženstva slobodomurárov a odtiaľ ho vedú od tajomstva k tajomstvu "celým jakobínskym revolučným kódexom." Slobodomurárstvo je kľúčovým prepojením medzi pradávnou židovskou nenávisťou ku Kristovi a Revolúciou. Slobodomurárstvo je kabalistické. Tak ako John Dee, slobodomurárstvo svoju mágiu odvodilo z Kabaly. Tak ako Julián Odpadlík, tak ako okultista John Dee, tak aj slobodomurár "nazerá na komunikáciu so
zjaveniami diablov, ktorých vzýva pod menom géniovia, ako na zvláštne dobrodenie a zdar jeho zaklínania závisí na nich.... Kabalistický slobodomurár je týmito zlými a dobrými géniami odmenený úmerne dôvere, ktorú v ich moc vkladá, zjavia sa mu a v
magickej interakcii mu vyjavia viac, ako si ľudský rozum dokáže predstaviť. "

"Adept sa nesmie báť spoločenstva zlých géniov" ako sa bál Julián Apostata, keď ho iniciovali do eleusínskych mystérií, pretože len od týchto "géniov či diablov" sa môže naučiť tajnej náuke, ktorá do neho vleje ducha proroctva. Adept je upozornený, že Mojžiš, proroci a traja králi nemali iného učiteľa, nepoznali iné umenie ako kabalistické slobodomurárstvo." Pri uvedení do najväčšieho mystéria adeptovi povedia: "Tak, už máš ku kresťanom rovnaký odpor ako Židia. Tak ako oni, ty si žiadaš Jehovu a preklínaš Krista a jeho tajomstvá."Z Barruela čerpá Poncins (3), ktorý predkladá o spojení medzi Židmi a slobodomurármi dve teórie: "Židia vytvorili slobodomurárstvo, aby rozvrátili národy kresťanskej civilizácie a na pozadí tohoto tak rozšírili všeobecnú revolúciu,
ktorá má nastoliť vládu Izraela. Je to len nástroj a prostriedok v židovských rukách. Na podporu tejto teórie môžeme odcitovať článok Dr. Issaca M.Wisea ktorý vyšiel 3.8.1866 v Israelite of America: "Slobodomurárstvo je židovská inštitúcia, ktorej dejiny, stupne, povinnosti, heslá a tajomstvá sú židovské od začiatku do konca."

Druhá Poncinsova teória hovorí, že lóža, bola spočiatku zamýšľaná ako dobrá vec, ale bola porušená, keď do nej začali vstupovať Židia. Podľa tejto teórie začali do lóže Židia vstupovať krátko pred vypuknutím revolúcie "a aj sami zakladali tajné spoločnosti. Židia ako Weishaupt a Martinez de Pasqualis, organizovali početné skupiny iluminátov vo Francúzsku. Martinistické lóže boli mystické, zatiaľ čo ostatné zväčša racionalistické, čo nám dovoľuje povedať, že tajné spoločnosti predstavujú dve stránky židovskej mentality: praktický racionalizmus a panteizmus, ten panteizmus, ktorý, hoci je metafyzickou reflexiou viery v Božiu existenciu, vedie ku kabalistickej theurgii. Ľahko sa dá ukázať spojenectvo medzi týmito tendenciami, aliancia Gazotta, Cagliostra, Martinéza, Saint Martina, a grófa St. Germaine s encyklopedistami a jakobínmi, ktorí napriek rozličným prístupom a metódam dosiahli rovnaký cieľ, oslabenie kresťanstva. To je ďalší z dôkazov toho, že Židia mohli byť dobrými agentmi tajných spoločností, pretože doktríny týchto spoločností sa zhodovali s ich doktrínami, hoci neboli ich zakladateľmi."

Poncinsove hypotézy však ignorujú skutočnosť, že každý slobodomurár je vykonávateľom židovskej odplaty, keď je zasvätený do vyšších mystérií, keď prijme talmudské vysvetlenie Kristovej smrti na kríži a jeho úlohy v potlačení mena Jehova. Členstvo alebo nečlenstvo Židov v lóži preto nie je z hľadiska revolučného pôsobenia dôležité.

Toto mal pravdepodobne Disraeli na mysli, keď rozprával o Revolúcii: "ktorá sa teraz pripravuje v Nemecku a ktorá bude v skutočnosti druhou, väčšou Reformáciou, o ktorej sa dnes vie v Anglicku len málo a pripravuje sa kompletne pod dohľadom Židov."1. A.Barruel - Memoirs, Illustrated history of Jacobinism
2. Skratka slov Adonai a Híram
3. Leo Vicomt de Poncins - Secret powers behind revolution

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára