štvrtok 7. novembra 2013

De Regno - Kapitola 2

Rozličné druhy vlády

sv. Tomáš Akvinský

[10] Stáva sa teda, že v istých veciach, ktoré sú zamerané na istý cieľ, môže niekto postupovať správnym, ale aj nesprávnym spôsobom. Takže jestvujú aj rozdiely medzi dobrou a zlou vládou nad spoločnosťou. Vec je správne nasmerovaná, keď je vedená k príslušnému cieľu, nesprávne usporiadaná je, keď je vedená k cieľu nepatričnému. Príslušný cieľ spoločenstva slobodných mužov je iný, ako príslušný cieľ spoločenstva otrokov, pretože slobodný človek je sám pre seba, zatiaľ čo otrok, ako taký, je pre iného. Ak je teda spoločenstvo slobodných ľudí vedené panovníkom smerom k spoločnému dobru celého spoločenstva, táto vláda bude spravodlivá a správna ako aj náležitá pre slobodných ľudí. Ak ale vláda smeruje nie k spoločnému dobru celej skupiny, ale k súkromnému dobru panovníka, bude to nespravodlivá a zvrátená vláda.
Pán ústami Ezechiela takýmto panovníkom hrozí: “Beda pastierom, ktorí pasú sami seba (to jest, sledujú svoje zámery). Vari nemajú pásť svoje stáda?” Pastier sa naozaj musí starať o dobro svojej čriedy a každý panovník o dobro ľudu, ktorému vládne

[11] Ak je nespravodlivá vláda vykonávaná len jedným človekom, ktorý neusiluje o dobro množstva svojich poddaných, ale o svoj vlastný prospech, taký vládca sa volá tyran – slovo odvodené od slova sila – pretože utláča a nevládne podľa spravodlivosti. Preto v staroveku volali tyranmi všetkých mocných mužov. Ak je nespravodlivá vláda vykonávaná nie jedným, ale viacerými, ak ich nie je veľa, volá sa oligarchia, teda vláda niekoľkých. Taká vláda sa vyskytuje, keď niekoľko mužov, ktorí sa od tyrana líšia len tým, že ich je viac ako jeden, utláča ľud pomocou svojho bohatstva a moci. A nakoniec, ak je vláda vykonávaná množstvom ľudí, volá sa demokracia, teda vláda ľudu a to sa stáva, keď plebejský ľud mocou svojej početnej prevahy utláča bohatých. V tomto prípade sa tyranom stáva celý ľud.

[12] Podobne musíme rozdeliť aj spravodlivé vlády. Ak je spravodlivá vláda vykonávaná množstvom ľudí, dostáva meno spoločné všetkým formám vlády, teda politea. To je napríklad vtedy, ak skupina vojakov vládne nad mestom alebo provinciou. Ak je vykonávaná len malou skupinkou cnostných mužov, vtedy sa nazýva aristokracia, teda ušľachtilá vláda, alebo vláda ušľachtilých, ktorí sa z tohoto dôvodu nazývajú aj Optimáti (najlepší). A ak je spravodlivá vláda vykonávaná len jedným mužom, ten sa potom vhodne a správne nazýva kráľ. Pán preto ústami Ezechiela hovorí :”Môj služobník Dávid bude kráľom nad nimi a všetci budú mať jedného pastiera.”

[13] Z toho je zrejmé, že idea kráľa zahŕňa, že je to jediný muž, ktorý je pánom a pastierom, usilujúcim o spoločné dobro spoločenstva svojich poddaných a nie len o svoje vlastné.

[14] Pretože človek musí žiť v skupine, lebo ak zostane sám nie je schopný zaobstarať si všetko, čo k životu potrebuje, tak potom spoločnosť bude tým dokonalejšia, čím lepšie je schopná sama sebe tieto životné nevyhnutnosti zaistiť.

V istej miere je sebestačnosť zaistená v rodine, v jednej domácnosti, predovšetkým keď sa jedná o prirodzené úkony plodenia a výživy potomstva a podobných vecí. Väčšia sebestačnosť jestvuje potom v jednej štvrti, v tých veciach, ktoré sa týkajú prevádzky nejakého remeselného cechu. V meste, ktoré je dokonalou spoločnosťou, jestvuje sebestačnosť vo všetkom, čo je k životu nutné. Ešte viac sebestačnosti nachádzame v provincii, najmä pri potrebe spoločne si pomáhať v boji proti nepriateľom. Muž vládnuci dokonalej spoločnosti, teda mestu, prípadne provincii, je antonomasticky volaný kráľ. Vládca domácnosti sa volá otec, nie kráľ, hoci si je s kráľom podobný a pre túto podobnosť sa niekedy králi nazývali aj otcami svojho ľudu.

[15] Z toho, čo bolo povedané, je teda jasné, že kráľ je jediný človek, vládnuci mestu alebo provincii a vládne im v záujme spoločného dobra. Preto Šalamún hovorí [Eccl. 5:8]: “Kráľ panuje nad územím, ktoré mu podlieha.”pokračovanie Kapitola 3. Či je pre mesto, alebo provinciu lepšie, keď mu vládne jeden, alebo mnohí.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára