piatok 8. novembra 2013

De Regno - Kapitola 3

Či je pre mesto, alebo provinciu lepšie, keď mu vládne jeden, alebo mnohí.

sv. Tomáš Akvinský
  
[16] Keď sme už vysvetlili úvodné záležitosti, musíme preskúmať čo je pre mesto, alebo provinciu lepšie: či vláda jedného muža, alebo mnohých.

[17] Túto otázku môžeme skúmať najskôr z hľadiska účelu vlády. Cieľ každého vládcu by mal byť smerovaný k zaisteniu blaha tých, ktorým sa podujal vládnuť. Napríklad, povinnosť lodivoda je uchrániť loď uprostred všetkých nebezpečenstiev, ktoré moreplavbu sprevádzajú a priviesť ju, bez akejkoľvek škody, až do bezpečia prístavu.
Blaho a bezpečnosť množstva ľudí, ktorí tvoria spoločnosť, spočíva v zachovaní ich jednoty, nazývanej aj mier. Ak chýba mier, potom sa strácajú výhody, ktoré spoločný život prináša a veľký počet ľudí rozdelených svárom sa stáva bremenom sám sebe. Preto je prvoradým záujmom toho, čo vládne mnohým, zabezpečiť pokoj a jednotu. Vládcovi nie je ani dovolené vôbec uvažovať o tom, či má, alebo nemá, zaistiť mier medzi svojimi poddanými, tak ako ani lekárovi nie je dovolené rozmýšľať, či vôbec má liečiť chorého, ktorý mu je zverený. Nikomu nie je dovolené rozvažovať o cieli, ktorý je povinný dosiahnuť, môže sa rozhodovať len o spôsobe, akým tento cieľ dosiahnuť.
Preto apoštol nabáda k jednote medzi veriacimi, hovoriac: “usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja.” Z toho plynie, že čím účinnejšia je vláda v udržiavaní jednoty pokoja, tým užitočnejšia je, lebo za užitočnejšie považujeme to, čo k cieľu vedie rýchlejšie. Tak je zrejmé, že to čo je samo o sebe jedno, vedie k jednote účinnejšie, než to, čo je samo o sebe mnohé – podobne najúčinnejšou príčinou tepla je to, čo je horúce svojou prirodzenosťou. Preto vláda jedného je užitočnejšia ako vláda mnohých.

[18] Je ďalej evidentné, že niekoľko osôb by len ťažko dokázalo zaistiť stabilitu spoločenstva, ak by sa navzájom úplne nezhodovali. Pretože, ak majú vôbec vládnuť, musia byť jednotní, veď ani viacero kormidelníkov nedokáže viesť jednu loď, pokiaľ sa nejakým spôsobom nezhodnú. Mnoho sa dokáže zjednotiť len do takej miery, do akej sa dokáže stať jedným. Preto jeden vládne lepšie, ako mnoho, ktoré sa k jednému len približuje.

[19] To čo je v zhode s prirodzenosťou je najlepšie, pretože prirodzenosť robí len to, čo je najlepšie. Každá prirodzená vláda, je vláda jedného. V množstve telesných údov je jeden, ktorý je hlavným hýbateľom, teda srdce. Medzi silami duše je jedna, ktorá všetkým vládne, rozum. Medzi včelami len jedna je kráľovná a v celom vesmíre len jeden je Boh, Stvoriteľ a Vládca všetkých vecí. A je pre to dôvod. Každé množstvo je odvodené z jednoty. Ak teda vytvorené veci sú napodobnením vecí prirodzených a umelecké dielo je tým lepšie, čím viac sa podobá na to, čo už v prírode jestvuje, tak sa zdá, že je pre spoločenstvo ľudí lepšie, ak vládne len jedna osoba.

[20] A to je zrejmé aj zo skúsenosti. Provincie a mestá, kde nevládne jeden človek sú zvyčajne rozdelené nesvornosťou a zmietané nepokojom, takže sa napĺňa to, čo Pán vyslovil skrze proroka [Jer 12:10]: “Veľa pastierov zničilo moju vinicu.” Na druhej strane, provincie a mestá, kde panuje len jeden kráľ, sa tešia pokoju, kvitne v nich spravodlivosť a vzrastajú v prosperite. Preto Pán skrze prorokov sľubuje svojmu ľudu veľkú odmenu, keď im ustanoví jednu hlavu: “Vládcu bude mať z vlastných radov” [Ez 34:24, Jer 30:21].


pokračovanie: Kapitola 4. Najhoršia vláda je vláda tyrana.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára