streda 4. decembra 2013

K pastierskemu listu otcov biskupovK začiatku adventu, ktorý je zároveň aj začiatkom nového cirkevného roka, predovšetkým však pôstnym obdobím znamenajúcim tiež prípravné obdobie pred sviatkom narodenia nášho Pána pripravili Otcovia biskupi pre veriacich pozoruhodný pastiersky list. Tento list bol svojou témou vzhľadom na obdobie temna v ktorom žijeme viac ako prepotrebný a nutno poznamenať, že bolo povinnosťou pastierov prísť s takýmto listom, ktorý by mal byť len jednou z aktivít na obranu proti antikatolíckej, neopohanskej a gnostickej spoločnosti predstavujúcej našu každodennú súčasnosť.

Prepotrebnou témou, ktorou sa musí Cirkev v súčasnosti zaoberať z dôvodu pripútanosti k Božej vôli a prirodzenému zákonu, ktorý ju stelesňuje, ako aj v rámci starostlivosti o jedinú pravú katolícku vieru, je téma ochrany rodiny ako inštitútu a nerozlučiteľného životného spoločenstva darovaného človeku pre pozemský život samotným Bohom. Takúto rodinu je Cirkev (aj na miestnej - štátnej úrovni) povinná chrániť. A to zvlášť v súčasnosti, kedy kultúrne, spoločensky, ideovo a politicky degenerované sily inšpirované a vedené kniežaťom tohto sveta obchádzajúcim duše ako lev a hľadajúcim koho by zožral vedú najsilnejší útok proti rodine, nadväzujúc na temnotu pohanskej bezuzdnosti a pudovosti, ďaleko prekračujúc zlovoľnosť komunistických nepriateľov rodiny.

Novopohanská ideológia absolútnej perverzity nemá totiž žiadne morálne hranice; zato má len jeden cieľ: absolútne prevrátenie Bohom daného poriadku v jeho opak a uvrhnutie človek do otroctva pudovej neviazanosti a rozklad všetkých normálnych štruktúr v spoločnosti. Všetko normálne chcú zničiť so satanskou zavilosťou a nekonečnou manicheistickou nenávisťou, najmä potom normálne manželské vzťahy  a výchovu detí. Deti sú ich primárnym cieľom, chcú ich indoktrinovať svojimi perverznými doktrínami egoistického pôžitkárstva bez mantinelov, zahubiť v nich všetko vyššie skrze maximalizáciu dráždenia pudov a odcudziť ich vlastným rodičom, najmä tým, ktorí sa o svoje deti vzorne starajú, predovšetkým potom tým, ktoré deti vychovávajú v súlade s náboženskou vierou.

V súlade s týmito skutočnosťami očakávali sme už dlhšie, že sa bude Cirkev zaoberať touto témou, ktorá je podobne ako všetky témy, ktoré moderná (t.j. gnostická) spoločnosť prináša, zameraná  v konečnom dôsledku proti Cirkvi i Bohu. Napriek určitým teoretickým nedostatkom, ktoré sa v liste  podľa našej mienky nachádzajú, považujeme za podstatné, že sa biskupi jasne postavili proti tomuto útoku na človeka a rodinu, ktorá sa stále viac presadzuje aj na Slovensku tlačená zahraničnými liberálnymi peniazmi, protikresťanskou politikou Európskej únie a jej výrazne ľavicovo a liberálne zafarbených orgánov, ako aj jednoliateho monolitu protikresťanských liberálnych médií (od bulváru, cez všetky televízie, dennú tlač, ako aj liberálne .týždenníky a najrôznejšie internetové portály) tvoriacich jednotný protikatolícky front aký tu nemal obdoby ani za komunistov. Museli si byť pritom vedomí akej reakcie sa im dostane od týchto nepriateľov Kristových disponujúcich obrovskými finančnými prostriedkami a predovšetkým prakticky totalitnou nadvládou nad verejným priestorom. Aj preto si vážime odvahu biskupov, ktorí sa týmto protikresťanským silám denno-denne systematicky, otvorene i skryto (podľa vzorcov kultúrneho komunistu Gramsciho a jeho nasledovníkov) pracujúcim proti viere a Cirkvi.

Pastiersky list odhalil tiež ďalšiu vážnu skutočnosť  a síce mieru neopohanstva, či zastávanie neopohanských, gnostických a liberálnych postojov mnohými pomýlenými katolíkmi, ktorí otvorene spolupracujú, ba vášnivo sa oddávajú tomu svetu o ktorom Kristus povedal, že ho nenávidel prv než jeho učeníkov, ktorí absolútne odmietajú Kristove slová o tom, že priniesol nie pokoj, ale meč, ktorých reč nie je áno, áno, nie, nie, ale ktorí sa prispôsobujú modernej spoločnosti, ktorá je ich prvotnou a nedotknuteľnou modlou. Títo dávno za svoj prijali heretický  ideál "romantickej lásky", ktorým je zdôvodniteľná každá nezriadenosť a každé otroctvo pudom, alebo aspoň uprednostňujú svoje osobné pohodlie (v antikresťanskej spoločnosti hovoria Bohu: Pane, dobre je nám tu...) pred požiadavkami viery, tradície a morálky. Tvrdá je to reč, kto to má počúvať, je ich reakcia na pastiersky list biskupov, ktorým v mene liberálnych ideií opovrhujú a škrípu proti nemu zubrami.

My dúfame, že biskupi sa rozhodli v mene ochrany normálnej rodiny, prirodzeného zákona a pravej viery, ktoré sú neodlúčiteľne spojené, bojovať aj naďalej s rovnako odvahou za rodinu a sú ochotní na seba v tomto mene prijať na seba hnev, nenávisť a všetko zlovôľu obhajcov a zľahčovateľov sodomského paškvilu škrtiaceho a mrzačiaceho už dávno mnohé rodiny v (nielen) západnej Európe.  

Nech je pastiersky list prvým krokom v obrane spoločnosti pred perverzným útokom smerujúcim proti jej podstate, útokom, ktorý zmrzačí nielen rodiny, ale spoločnosť ako takú. Aj v tomto smere je biskupský list znakom lásky a nie nenávisti, ktorou sa naopak prezentujú "reprezentantky" sodomie reagujúce na list biskupov vulgarizmami vlastnými diabolskému rozkladu ich duší.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára